พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ข่าว

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41

21-03-2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้ง 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"
ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ Think Fast

19-03-2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

 

ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน การจับประเด็นและสื่อสารด้วย Ming Map

19-03-2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ทักษะด้านหุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย

19-03-2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ
-

 

 

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การแข่งขันเขียนโปรแกรม

19-03-2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ English Language Speech Competition

20-03-2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล

21-03-2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

 

 

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

20-03-2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ
-

 

 

ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน เส้นแบ่งเวลา (Time Line)

20-03-2019 มหาวิทยาลัยรชภัฏเพชรบุรี

ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

 

ทักษด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดโต๊ะอาหาร

20-03-2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

 

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation)

20-03-2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ

20-03-2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
-

 

 

ทักษะด้านนิติศาสตร์ การตอบคำถามด้านนิติศาสตร์

21-03-2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ตราสัญญาลักษณ์ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41

20-03-2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ความหมาย
    ตราสัญญาลักษณ์ มีรูปทรงและลักษณะ คล้ายลูกตาลโตนด สอดประสานกันด้วยกิ่งก้านใบ  4 สี คือ     
       สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
       สีเหลืองทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       สีชมพู    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
       สีน้ำเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
    โดยมีฐานเป็นเกลียวคลื่นทะเล หมายถึง การสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวกันระหว่าง
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก
    หมายเลข  ๔๑ หมายถึง ครั้งที่จัดการแข่งกีฬาและทักษะวิชาการครั้งที่ 41

 

 

 

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

ผลการแข่งขันรายกิจกรรม ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

 1. นายสุขสกุล เจริญใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวชุติมา ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวโชตินา ขจิตสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวภัทธิดา หว่านพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นางสาวสุกัญญา สวัสดิ์สิทธิโชค มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นางสาวปานชีวา คำลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวพีรยา ศรีคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาวรัชนีกร บัวแก้วดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวอมรรัตน์ รัตน์แดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นางสาวสุวนันท์ บุญศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวจุไรรัตน์ ใจซื่อกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาววิลาสินี พาหุลรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นางสาวศศิภา นางแย้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 4. นางสาวสุทธิดา ภาวะภูตานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 5. นางสาวณัฐชา สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวอรณิชา จันทร์หอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวสมหทัย นิลสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาวธมลวรรณ ชัยพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวอภิญญา ไชยสวาท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นางสาวสุพิชชา วงษ์ชะอุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวกุลณัฐ ยวงกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวมีนา พุทธดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวอานีตา มารูเด็น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวปิยะดา พลเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นางสาวศิราพร บุญประคม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นางสาวเสาวณีย์ นิตยใจพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวณัฐมล นุภาสัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวนัยนา อ่ำมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นางสาวเพชรไพลิน สิงห์โต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. นายอารีย์เพ็ญ ลายะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวกานดา เอี่ยมพ่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวสรินดา ไกรวิลาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวสุชาดา บัวปั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวสุพรรณี. ล้ำเลิศหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นางสาวอาทิตยา เรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นางสาวจันทิมา ภูหัดสวน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวธัญพิมล จูงใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวดิษฐา พวงหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นางสาวสุนีย์ ลิ้มติ้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. นางสาวอุทุมพร ฉัตรสิทธิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวพรรณิภา ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาวณัฐกฤตา เสี้ยวทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวนิลุบล สารรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นางสาวดลญา ห่อทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวโมทนา ชูทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาววศินี อินทร์งาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายสุริยนต์ นพคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวจุฑามณี โงนเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นางสาวปริมมิตรา บุญเส็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาววัลลภา คงแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวณัฐธิดา สินพูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวภัทรจิรา คงดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวอริสา กาญจน์ก้านเหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นายต้นข้าว ขำคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นายรวิภาค แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวธนาภรณ์ ธะสูรย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวจิตติมา แซ่พู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวภาวดี ภูหัดสวน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวญาณพัทธ์ มานะดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นายอรรถพร ทองล่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวฐิติกา จันทร์งาม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวกรรณิการ์ บุญแต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวพัชรี อุ่นใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวสุนิตา ศรีจันทร์เคน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นายวัชรกร ดาปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาวปรายมาศ สรวมนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นางสาวเครือวัลย์ เทศวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 4. นางสาวนูรูลฟิรดาวส์ มาหะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นายอุดมพร ฉัตรพุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายเกษมสันต์ ภูปัญญาวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายธีรพล คำสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นายกิตติพนธ์ ปัทมะสนธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายลัทธวิทย์ พวงวรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาวมณีรัตน์ วิรุณพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวเบญจวรรณ เพ็งน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวสมฤดี สวัสดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายอรรถสิทธิ์ ฮวดยินดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายพรพจน์ ขาวนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายรัชชานนท์ กาญจนเพิีมพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายกีรเกียรติ พรายแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวธมลวรรณ เยาวยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายพงสิทธิ์ แซ่ลิ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวกุลณัฐ เอราวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายตันติกร ยอดสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นายมงคล วงศ์ตา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาวดุจเดือน หยองอนุกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวปิยนุช วงศ์ปัดสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวศรสวรรค์ ยอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายธนภัทร เก่งตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นางสาวน้ำฝน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 5. นางสาวจิราภรณ์ ทองสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 6. นายรัชชานนท์ อินทรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นายสิทธิชัย บุญอิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวเมธาวี ปลื้มไสยาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวนัยรัตน์ นิลภพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นางสาวนริศรา เนียมฝอย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นางสาวสุภัทรา รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 6. นายศิริโชค ฮวบดีบอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 7. นางสาววราวรรณ กันทรากรสิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 8. นางสาวชุติมา แตงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 9. นางสาวปณีตา สามบุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 10. นางสาววันทนีย์ ทองอำไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 11. นายปฐมมนตรี อุ่มอาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 12. นางสาวกาญจนา ขุนพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 13. นางสาวสุภาวรรณ ตังกุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 14. นางสาวดารณี บุตรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 15. นายรัชวรรธน์ บุญสาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 16. นางสาวภาวิณี แก้วประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 17. เสาร์วิตรี ปุณณะการี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวอรณิชา เปรมกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวจินต์นัดดา ป้องกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาววลัยภรณ์ นุชมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กำลังตรวจสอบผล
กำลังตรวจสอบผล
กำลังตรวจสอบผล
 1. นายสมรักษ์ ท้วมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวอภิญญา ทองล่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายสุรศักดิ์ คล้ายแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายสยามรัฐ สุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาวกนกณิช ทวีทรัพย์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นายอนุชิต ศรีถม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวสุภาพร จวนสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายรัชชานนท์ คุ่ยโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายณัฐวุฒิ รอดอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวสโรชา ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาวมานิตา แผ้วใจสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นางสาวอารีรัตน์ ศรีทองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาว พิมพ์ลภัส อิ่มทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาว เบญจมาภรณ์ ปลอดดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาว ศรนภา แสงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายกษิดิษ เกิดโต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายณัฐชัย แก้วโกสุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายธนวันต์ แดงนาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวกนกวรรณ พัดนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวกรรณิกา พัดนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวสุพิชญา คำพราว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวอคิราภ์ หอมสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายภากร สระสม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวมนัญชยา ยิ้มรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. น.ส สิตานัน อ่อนศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. น.ส ปาลิตา บรรดาศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. น.ส.เสาวลักษณ์ ม่วงไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวณัฐนิชา ตันเตชะไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายชัชวาลย์ เปี่ยมอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายภาณุวัฒน์ สมมุติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายอธิเบศร์ สุริยัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวขวัญจิรา ม่วงสด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายศุภโชค พราหมณ์สงฆ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวสุกัญญา โมลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวสุทธิดา อุปพงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายพรภาวิษย์ กรีดกราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวศิริมา สินทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวนันทิกานต์ จินดาสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นายเจริญ แสงคำกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวเยาวดี ชัยโชค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวศุภานัน เเย้มภู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวมาริสา ขำหยี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวกรกนก เกิดรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาววรรนิสา อ่อนละมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายธงฉาน น้อยสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวเกศรา กริชเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวฐาปณี บุญจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวจุฬาทิพย์ ยุเหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวธันวารัตน์ พุ่มพันธ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายประกาศิต สุริยารังสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายกิตติพงศ์ เม่งพัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นายวงศ์วรัณ ช้างพลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวสุณีรัตน์ ใจยะสัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายเสฏฐวุฒิ พลวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นาย มหาสมุทร อินสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายธนิสร ดีเสมอ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายศุภฤกษ์ สำรีกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวประภัสษร ใจตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวสุภาวดี สุขอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นายธนายุทธ นำน้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นางสาวนภสร เทียมอุทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นางสาวปนัดดา นาคสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นายมาโนช พลายละหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวกรุณา แสงอ่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาววรรัฏร์ วงษ์วินิจสร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นายวีรยุทธ สมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายพรศักดิ์ มือสันทัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวสุวนันท์ วรนาถนฤมล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นายสมรักษ์ บุญแท่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายปรมาภรณ์ ร่มโพธิ์รี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวสลิลทิพย์ ไกรศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายทินกร เที่ยงแท้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาววริยา เสมเถื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นายถิรวิทย์ พรหมดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นายณัฐดนัย ธิน้อมธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวสุรีรัตน์ มะสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวอารยา ศรีโภคา 林珍珍。 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวปรียานุช ธงอาจ 少虹。 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวมัญธณี สุวรรณกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวนัทวรรณ สุวรรณกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวสุภัสรา โอสถเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาว ปานตะวัน ประกอบธรรม 钟婉昕 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวจุฬารัตน์ แสงมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นายกิตติศักดิ์ สุขกาญจนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นายณัฐพงษ์ อินทร์ประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นางสาวนิตยา พุ่มสม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวผกาวดี มณีกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาววนิดา ทองมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายจิรทีปต์ วิทยากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวธีรารัตน์ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวปานใจ ปิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวประภารัตน์ โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นายพิชัยยุทธ พงศ์สิริจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. นางสาวนัฐณิชา บ่อน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นายภิญโญ อยู่บางช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวฐิดารัตน์ ใจมุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวอาภร ส่องเจี๊ยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาววรินธร เอี่ยมละออ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นางสาวนฤมล บัวขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 6. นางสาวสุธิตา มีเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 7. นางสาวสธวัลพร จันลา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 8. นางสาวสุนิสา บุญสม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 9. นายเอกพล เครือแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 10. นางสาวศศิพิมพ์ จินดาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นายศุภฤกษ์ ฮั้นประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายอรรถพล ค้าผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายรัฐพงษ์ ภูพลผัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวนริศรา บัวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นางสาวรวิวรรณ เพ็ชรยิ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวภัทรวดี เอี่ยมธนากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นายจักรธร ชมภูนิช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวธัญญลักษณ์ จงมีธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวนันทวรรณ อันทะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวศุภาพิชญ์ รอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายภูวดล ชัยกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายศุภวัฒน์ ศุภเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวจารุวรรณ ศรีพนมวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวประทับใจ อิ่มศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นางสาวปภาวรินทร์ ปานรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายเฉลิมฉัตร ขอสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายอรรถพล ศรศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นายสมพล มาชาวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายภัทรนันท์ นุชนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวนิภาพร พูลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายภานุพงศ์ แสงสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายเสกข์ ป้องทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายศรพรหม รัตนเวชอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายคณิน นวมหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นายอานนท์ ห้วยหงษ์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นางสาวศรัญรัตน์ จุมพิลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายพีรพล นามเสนาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายจุลภัทร นาเครือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นายณธกร พัฒทนอิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นายสรฐา กฤษณะสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นายชยุต ศิริพรภูดิช มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นายวัลลภ ผ่านคุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายมาวิน ไข่มุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายศรัณพงศ์ โยนะพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นายวัชระ อำนาจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นายเจสันต์ แร่ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 6. นายวัฒนชัย บัวพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นางสาว อังคณา ปานปน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นาย กิตติพงศ์ มโนธรรมมั่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นายวรรชนะ แสนสุรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวพัชติยา อภิสิทธิ์แก้วเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวฐานิช น้อมถวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายศิวกร กำเนิดแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นายทิวากร ภู่งาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นายรัชชานนท์​ สัลลกะชาต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 6. นางสาวพิชยา รัตนยะนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายเฉลิมพล เรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายธนาธร คำวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายณัฐวุฒิ วรรณประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายณัฐพนธ์ ตันติสุขารมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นายสราวุฒิ อ่ำสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาวเพ็ชชรี อินทรเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นายอติวิชญ์ พวงสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายณัฐวุฒิ เรืองนรา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายธีรวุฒิ เรียนทับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 4. นาย นเรชัย คล้ายเจ๊ก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นายภัคพล ไข่นาค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวปลายปาน กลิ่นสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายคณพัต ถิตตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายพัทธพงศ์ เนียมเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาวภาวินี ศรีพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวนัฐวรรณ แย้มวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาววรินยุพา กิ่งแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นายชัชพงศ์ หมื่นประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวกมลพร น้อยผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายถิรวัฒน์ ต้นเปรมวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นายประวิตร ขจรทศพล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายสุรยุทธ ถิ่นวัฒนากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวคุณิตาพร พิมพิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายจิรัฐติกาล พระแท่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวกัณฐิกา แสงหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวศุภรดา ถิรานุวัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายชัยวัฒน์ วะวิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวชลลดา เสือคง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวภัทรวดี ปั้นหยา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวสุวรรณา จงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวณัฐชา ซื่อสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายอุดมศักดิ์ ศรีภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายธนิสร อุดมพวก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวลักษิกา อินทร์เถื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวณัฎฐนันท์ เชียงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาว​ ภัทรนันท์​ อุดมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 4. นางสาวฐานิดา วังสิริกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวอิสรีย์ สันหน่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นายธีรภัทร ดิษฐลำดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางโชติวัฒน์ แสงโสม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวอนันดา ทองคำเปลว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวกาญจนา ไทรไกรกระ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นายชัชวาลย์ อุปดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 6. นายณุชา บ้านเกาะใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 7. นายภาณุมาส เพิกพิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กำลังตรวจสอบผล
 1. นางสาวปาลิตา รูปสม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นายจิรวัฒน์ ศรีพุก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายณัฐพล อโศกสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นายวีรภัทร สมบูรณ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวปิยนุช เพ็งไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวปิยาภรณ์ พิชิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวชนิตา พรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นายรณพร พัวรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวอัจฉราพรรณ สมบูรณ์ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กำลังตรวจสอบผล
 1. นางสาวอรุณรัตน์ แม้นเมฆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวปัทมาพร ดวงล้อมจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายธีรนัย สุขนิรันดร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นางสาวชลธิชา ชดคล้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นายพงศกร ทองห่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวทิพาพร เหลืองวัฒนวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวนิรมล แสงแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวอรปรียา ถังเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นายชนะกานต์ ส่งบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวศิรินยา มะอาจเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายสุทธิพงษ์ จุ่นปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวพรรณทิพา เขียวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายชาญณรงค์ คล้ายเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายบุญฤทธิ์ ลี้ธนรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายอโณชา ศิริโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นายบรรดาศักดิ์ แก้วสา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวสมฤทัย เพียรแท้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวศิรินันท์ บุญเสริม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นางสาวปวีณา ใจเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวกนกพร สีหะไตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวศิริพร คุ้มมัคคุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นายสรศักดิ์ สัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นายไตรภพ ลีลาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นายบัญชา คำแหงกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นาย ภัทรพล อยู่พ่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นาย นฤธร สุขเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นายอภิเชษฐ์ บัวงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายจักรพงศ์ วังเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายอธิพันธ์ บุญทันเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นาย กฤษฎา กล้าสืบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นาย ศุภฤกษ์ ภู่โคกหวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นายกิตติธร ชัยก้องทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวนฤมล ชินศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวตั้งใจ แซ่เฮง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นาย ภาคภูมิ เขาแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาวนันท์ภัสสร รักรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นางสาว จิตติภรณ์ . วัฒถากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวกชกร ดอนเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวกมลวรรณ กัณหา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาวปวีณา ธูปบูชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวพัชรี สุวรรณวณิชากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวพิมผกา หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายอิสราธรณ์ ศรีโชติช่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นายอเนก เงางาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นายศิรพล วานิชนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 6. นายสุภกิต แฝงสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวจุฬาลักษณ์. งวดสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวดวงกมล ผลทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายเฉลิมชัย อิทธิพล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นายอภิสิทธิ์ เพ็งนวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. นางสาวอารีรัตน์. บุญธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 6. นางสาวบุษฎี. เนียมหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นาย ธนกิจ แก้วภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาว นภัสส์กมล จันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. น.ส. วรรณี เจริญสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 4. น.ส. ชลนิชา หมดทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 5. นางสาวภัทราภรณ์ สุขกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 6. นางสาวสุรพร อุบล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวกรวรรณ กว้างขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวอภิฤดี จันทวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาววิชาดา อาภรณ์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 1. นางสาวปาริชาติ เครืออยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายอนุพงศ์ โพธิ์แดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาววีรนุช เดชาเวฬุมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 1. นางสาว ชลธิชา สิทธิสร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาว อำพร บัวทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นาย สุรศักดิ์ ขุมขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นางสาวศิริวรรณ อ้นเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 1. นายภานุวัฒน์ อมาตยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1. นายธีรนพ เกียรติประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สถานะการแข่งขัน

แข่งขันเสร็จสิ้น

100%

กำลังแข่งขัน

0%

ยังไม่มีการแข่งขัน

0%

สถิติผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 361 คน 24.26%
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 287 คน 19.29%
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 534 คน 35.89%
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 300 คน 20.16%
หน่วยงานอื่นๆ 2 คน 0.13%

Grand Opening Clip by Danai

ผู้เข้าแข่งขันและกรรมการDev. Team

ผู้ใช้ นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก
ที่ปรึกษา อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลิตบัณฑิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้สนับสนุน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
หัวหน้าศูนย์กีฬา
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
SA & Design หัวหน้างานสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวหน้างานสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา
หัวหน้างานสารสนเทศ ศูนย์ ICT
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
Programing/Testing หัวหน้างานสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวหน้างานสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา
งานสารสนเทศ ศูนย์ ICT
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
รับลงทะเบียน/เก็บบันทึก/รายงานผลการแข่งขัน งานสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา
งานสารสนเทศ ศูนย์ ICT
งานสื่อสารองค์กร
กลุ่มนักศึกษาทุนมหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบุรี
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ