รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน แผนที่เดินดิน ทีม ไม่เกิน 6 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวพัชรี สุวรรณวณิชากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวพิมผกา หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายอิสราธรณ์ ศรีโชติช่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นายอเนก เงางาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นายศิรพล วานิชนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 6. นายสุภกิต แฝงสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นางสาวจุฬาลักษณ์. งวดสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวดวงกมล ผลทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายเฉลิมชัย อิทธิพล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นายอภิสิทธิ์ เพ็งนวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. นางสาวอารีรัตน์. บุญธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 6. นางสาวบุษฎี. เนียมหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นาย ธนกิจ แก้วภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาว นภัสส์กมล จันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. น.ส. วรรณี เจริญสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 4. น.ส. ชลนิชา หมดทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 5. นางสาวภัทราภรณ์ สุขกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 6. นางสาวสุรพร อุบล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานวันที่ : 31/03/2020 17:54:53 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41