รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งาน Microsoft Office Access 2016 บุคคล จำนวน 2 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นายธีรภัทร ดิษฐลำดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นางโชติวัฒน์ แสงโสม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นางสาวอนันดา ทองคำเปลว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  4. นางสาวกาญจนา ไทรไกรกระ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  5. นายชัชวาลย์ อุปดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  6. นายณุชา บ้านเกาะใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  7. นายภาณุมาส เพิกพิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน กำลังตรวจสอบผล
เหรียญทองแดง
  1. นางสาวปาลิตา รูปสม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานวันที่ : 19/11/2019 01:58:10 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41