รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Office Word 2016 บุคคล จำนวน 2 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นางสาวคุณิตาพร พิมพิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นายจิรัฐติกาล พระแท่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
  1. นางสาวกัณฐิกา แสงหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นางสาวศุภรดา ถิรานุวัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นายชัยวัฒน์ วะวิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
  1. นางสาวชลลดา เสือคง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  2. นางสาวภัทรวดี ปั้นหยา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  3. นางสาวสุวรรณา จงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานวันที่ : 04/06/2020 03:24:11 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41