พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

กิจกรรมที่ลงทะเบียนแข่งขัน


กิจกรรมทักษะด้านนิเทศศาสตร์ การจัดรายการสารคดีท่องเที่ยวทางวิทยุกระจายเสียง ทีม ไม่เกิน 3 คน

No [id] ชื่อ นามสกุล/(ทีม) สถานะ มหาวิทยาลัย
1 [827] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2 [829] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3 [828] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4 [1656] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5 [1800] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6 [1636] a6MMoCIw (ทีม 3 สำรอง) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7 [1143] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8 [1147] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9 [1145] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10 [1629] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11 [866] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12 [868] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13 [1627] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14 [867] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15 [869] a6MMoCIw (ทีม 2) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
16 [870] a6MMoCIw (ทีม 2) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
17 [1154] a6MMoCIw (ทีม 3 สำรอง) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
18 [1157] a6MMoCIw (ทีม 3 สำรอง) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
19 [833] a6MMoCIw (ทีม 3 สำรอง) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
20 [1152] a6MMoCIw (ทีม 3 สำรอง) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
21 [831] a6MMoCIw (ทีม 3 สำรอง) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
22 [1632] a6MMoCIw (ทีม 3 สำรอง) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
23 [835] a6MMoCIw (ทีม 3 สำรอง) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
24 [165] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
25 [814] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
26 [1760] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
27 [820] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
28 [1638] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
29 [166] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
30 [1640] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
31 [164] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
32 [1759] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
33 [816] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
34 [1761] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
35 [1140] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
36 [822] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
37 [1624] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 [1639] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ความหมายของสถานะ แข่งขัน ยกเลิก ลบ