รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านหุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ทีม ไม่เกิน 3 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นาย ภัทรพล อยู่พ่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  2. นาย นฤธร สุขเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
  1. นายอภิเชษฐ์ บัวงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายจักรพงศ์ วังเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นายอธิพันธ์ บุญทันเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
  1. นาย กฤษฎา กล้าสืบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  2. นาย ศุภฤกษ์ ภู่โคกหวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานวันที่ : 31/03/2020 17:50:51 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41