รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย การเล่านิทานสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ทีม ไม่เกิน 5 คน 19-03-2019 08.30 - 12.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายสุขสกุล เจริญใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวชุติมา ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวโชตินา ขจิตสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวภัทธิดา หว่านพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นางสาวสุกัญญา สวัสดิ์สิทธิโชค มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญเงิน
 1. นางสาวปานชีวา คำลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวพีรยา ศรีคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาวรัชนีกร บัวแก้วดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวอมรรัตน์ รัตน์แดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นางสาวสุวนันท์ บุญศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวจุไรรัตน์ ใจซื่อกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาววิลาสินี พาหุลรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นางสาวศศิภา นางแย้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 4. นางสาวสุทธิดา ภาวะภูตานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 5. นางสาวณัฐชา สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานวันที่ : 04/06/2020 02:08:49 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41