รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน เส้นแบ่งเวลา (Time Line) ทีม ไม่เกิน 3 คน 19-03-2019 13.00 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นางสาวกรวรรณ กว้างขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นางสาวอภิฤดี จันทวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  3. นางสาววิชาดา อาภรณ์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
  1. นางสาวปาริชาติ เครืออยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายอนุพงศ์ โพธิ์แดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นางสาววีรนุช เดชาเวฬุมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
  1. นางสาว ชลธิชา สิทธิสร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  2. นางสาว อำพร บัวทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  3. นาย สุรศักดิ์ ขุมขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานวันที่ : 04/06/2020 03:17:53 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41