พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

กิจกรรมที่ลงทะเบียนแข่งขัน


กิจกรรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทีม ไม่เกิน 2 คน

No [id] ชื่อ นามสกุล/(ทีม) สถานะ มหาวิทยาลัย
1 [93] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2 [94] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3 [1283] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4 [1282] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5 [1481] a6MMoCIw (ทีม 2) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6 [1505] a6MMoCIw (ทีม 2) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7 [1284] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8 [1072] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9 [117] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10 [1519] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11 [96] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12 [1281] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13 [1285] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14 [101] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15 [1479] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
16 [1280] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
17 [95] a6MMoCIw (ทีม 2) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
18 [1479] a6MMoCIw (ทีม 2) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
19 [112] a6MMoCIw (ทีม 2) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
20 [139] a6MMoCIw (ทีม 2) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
21 [1505] a6MMoCIw (ทีม 3 สำรอง) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
22 [1559] a6MMoCIw (ทีม 3 สำรอง) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
23 [54] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
24 [1069] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
25 [1670] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
26 [144] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
27 [488] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ความหมายของสถานะ แข่งขัน ยกเลิก ลบ