รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดโต๊ะอาหาร ทีม ไม่เกิน 3 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นางสาวกนกวรรณ พัดนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นางสาวกรรณิกา พัดนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นางสาวสุพิชญา คำพราว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
  1. นางสาวอคิราภ์ หอมสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายภากร สระสม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นางสาวมนัญชยา ยิ้มรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
  1. น.ส สิตานัน อ่อนศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. น.ส ปาลิตา บรรดาศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  3. น.ส.เสาวลักษณ์ ม่วงไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานวันที่ : 01/04/2020 09:01:35 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41