รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ทีม ไม่เกิน 5 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวอรณิชา จันทร์หอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวสมหทัย นิลสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาวธมลวรรณ ชัยพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวอภิญญา ไชยสวาท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นางสาวสุพิชชา วงษ์ชะอุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นางสาวกุลณัฐ ยวงกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวมีนา พุทธดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวอานีตา มารูเด็น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวปิยะดา พลเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นางสาวศิราพร บุญประคม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวเสาวณีย์ นิตยใจพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวณัฐมล นุภาสัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวนัยนา อ่ำมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นางสาวเพชรไพลิน สิงห์โต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. นายอารีย์เพ็ญ ลายะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานวันที่ : 31/03/2020 17:51:15 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41