รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การออกแบบ Info graphic สำหรับธุรกิจ บุคคล จำนวน 2 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นายจิรวัฒน์ ศรีพุก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายณัฐพล อโศกสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  3. นายวีรภัทร สมบูรณ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  4. นางสาวปิยนุช เพ็งไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
  1. นางสาวปิยาภรณ์ พิชิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นางสาวชนิตา พรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  3. นายรณพร พัวรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  4. นางสาวอัจฉราพรรณ สมบูรณ์ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง กำลังตรวจสอบผล

รายงานวันที่ : 04/06/2020 02:25:55 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41