พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

กิจกรรมที่ลงทะเบียนแข่งขัน


กิจกรรมทักษะด้านภาษาไทย การตอบปัญหาภาษาไทย ทีม ไม่เกิน 3 คน

No [id] ชื่อ นามสกุล/(ทีม) สถานะ มหาวิทยาลัย
1 [1150] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2 [1149] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3 [1148] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4 [61] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5 [67] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6 [59] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7 [1131] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8 [1135] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9 [1134] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10 [1000] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11 [1013] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12 [68] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13 [1011] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14 [555] a6MMoCIw (ทีม 3 สำรอง) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15 [552] a6MMoCIw (ทีม 3 สำรอง) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
16 [558] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
17 [1018] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
18 [1136] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ความหมายของสถานะ แข่งขัน ยกเลิก ลบ