รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว การผสมเครื่องดื่มม็อกเทลเชิงสร้างสรรค์ (ประเภททีม) Theme เสน่ห์บ้านเกิด ทีม ไม่เกิน 3 คน 20-03-2019 08.30 - 14.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นางสาวณัฐนิชา ตันเตชะไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นายชัชวาลย์ เปี่ยมอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  3. นายภาณุวัฒน์ สมมุติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
  1. นายอธิเบศร์ สุริยัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นางสาวขวัญจิรา ม่วงสด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นายศุภโชค พราหมณ์สงฆ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
  1. นางสาวสุกัญญา โมลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นางสาวสุทธิดา อุปพงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นายพรภาวิษย์ กรีดกราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานวันที่ : 04/06/2020 03:01:50 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41