รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ การตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทีม ไม่เกิน 3 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นายสมรักษ์ ท้วมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นางสาวอภิญญา ทองล่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  3. นายสุรศักดิ์ คล้ายแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
  1. นายสยามรัฐ สุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  2. นางสาวกนกณิช ทวีทรัพย์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  3. นายอนุชิต ศรีถม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
  1. นางสาวสุภาพร จวนสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายรัชชานนท์ คุ่ยโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นายณัฐวุฒิ รอดอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานวันที่ : 01/04/2020 08:54:38 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41