รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านสังคมศึกษา การตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม และอาเซียนศึกษา ทีม ไม่เกิน 3 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นายกิตติพนธ์ ปัทมะสนธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นายลัทธวิทย์ พวงวรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  3. นางสาวมณีรัตน์ วิรุณพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
  1. นางสาวเบญจวรรณ เพ็งน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นางสาวสมฤดี สวัสดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  3. นายอรรถสิทธิ์ ฮวดยินดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
  1. นายพรพจน์ ขาวนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายรัชชานนท์ กาญจนเพิีมพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นายกีรเกียรติ พรายแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานวันที่ : 04/06/2020 02:56:37 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41