พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

กิจกรรมที่ลงทะเบียนแข่งขัน


กิจกรรมทักษะด้านภาษาไทย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย บุคคล จำนวน 1 คน

No [id] ชื่อ นามสกุล/(ทีม) สถานะ มหาวิทยาลัย
1 [1387] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2 [1160] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3 [1014] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4 [116] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5 [59] a6MMoCIw (ทีม 2) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6 [1388] a6MMoCIw (ทีม 3 สำรอง) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7 [566] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8 [1015] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9 [563] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ความหมายของสถานะ แข่งขัน ยกเลิก ลบ