รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน การจับประเด็นและสื่อสารด้วย Ming Map (แผนผังความคิด) ทีม ไม่เกิน 5 คน 19-03-2019 08.30 - 12.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นายกิตติธร ชัยก้องทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  2. นางสาวนฤมล ชินศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  3. นางสาวตั้งใจ แซ่เฮง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญเงิน
  1. นาย ภาคภูมิ เขาแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  2. นางสาวนันท์ภัสสร รักรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  3. นางสาว จิตติภรณ์ . วัฒถากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
  1. นางสาวกชกร ดอนเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นางสาวกมลวรรณ กัณหา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  3. นางสาวปวีณา ธูปบูชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานวันที่ : 04/06/2020 03:17:19 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41