รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ การจัดรายการสารคดีท่องเที่ยวทางวิทยุกระจายเสียง ทีม ไม่เกิน 3 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นางสาวนันทวรรณ อันทะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นางสาวศุภาพิชญ์ รอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  3. นายภูวดล ชัยกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
  1. นายศุภวัฒน์ ศุภเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  2. นางสาวจารุวรรณ ศรีพนมวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  3. นางสาวประทับใจ อิ่มศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญทองแดง
  1. นางสาวปภาวรินทร์ ปานรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายเฉลิมฉัตร ขอสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นายอรรถพล ศรศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานวันที่ : 04/06/2020 02:48:33 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41