รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ ทีม ไม่เกิน 5 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวธีรารัตน์ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวปานใจ ปิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวประภารัตน์ โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นายพิชัยยุทธ พงศ์สิริจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. นางสาวนัฐณิชา บ่อน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นายภิญโญ อยู่บางช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวฐิดารัตน์ ใจมุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวอาภร ส่องเจี๊ยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาววรินธร เอี่ยมละออ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นางสาวนฤมล บัวขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 6. นางสาวสุธิตา มีเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 7. นางสาวสธวัลพร จันลา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 8. นางสาวสุนิสา บุญสม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 9. นายเอกพล เครือแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 10. นางสาวศศิพิมพ์ จินดาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นายศุภฤกษ์ ฮั้นประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายอรรถพล ค้าผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายรัฐพงษ์ ภูพลผัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวนริศรา บัวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นางสาวรวิวรรณ เพ็ชรยิ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานวันที่ : 04/06/2020 02:46:26 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41