รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทีม ไม่เกิน 3 คน 20-03-2019 08.30 - 12.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นายชาญณรงค์ คล้ายเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นายบุญฤทธิ์ ลี้ธนรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  3. นายอโณชา ศิริโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
  1. นายบรรดาศักดิ์ แก้วสา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  2. นางสาวสมฤทัย เพียรแท้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  3. นางสาวศิรินันท์ บุญเสริม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญทองแดง
  1. นางสาวปวีณา ใจเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นางสาวกนกพร สีหะไตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นางสาวศิริพร คุ้มมัคคุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานวันที่ : 31/03/2020 17:46:58 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41