รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การนำเสนอ Microsoft office power point 2016 บุคคล จำนวน 2 คน 20-03-2019 เวลา 09.30 -11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นางสาวภาวินี ศรีพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นางสาวนัฐวรรณ แย้มวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  3. นางสาววรินยุพา กิ่งแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  4. นายชัชพงศ์ หมื่นประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
  1. นางสาวกมลพร น้อยผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายถิรวัฒน์ ต้นเปรมวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  3. นายประวิตร ขจรทศพล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
  1. นายสุรยุทธ ถิ่นวัฒนากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานวันที่ : 04/06/2020 02:16:40 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41