รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย การแสดงลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก 4.0 ทีม ไม่เกิน 5 คน 19-03-2019 08.30 - 12.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวกานดา เอี่ยมพ่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวสรินดา ไกรวิลาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวสุชาดา บัวปั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวสุพรรณี. ล้ำเลิศหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นางสาวอาทิตยา เรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญเงิน
 1. นางสาวจันทิมา ภูหัดสวน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวธัญพิมล จูงใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวดิษฐา พวงหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นางสาวสุนีย์ ลิ้มติ้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. นางสาวอุทุมพร ฉัตรสิทธิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวพรรณิภา ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาวณัฐกฤตา เสี้ยวทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวนิลุบล สารรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นางสาวดลญา ห่อทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานวันที่ : 16/11/2019 08:24:33 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41