รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การแข่งขันเขียนโปรแกรม ทีม ไม่เกิน 2 คน 19-03-2019 09.00 - 14.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นายสมพล มาชาวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายภัทรนันท์ นุชนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
  1. นางสาวนิภาพร พูลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นายภานุพงศ์ แสงสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
  1. นายเสกข์ ป้องทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายศรพรหม รัตนเวชอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นายคณิน นวมหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  4. นายอานนท์ ห้วยหงษ์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายงานวันที่ : 25/10/2020 04:12:20 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41