รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การตอบปัญหา ทีม ไม่เกิน 2 คน 19-03-2019 08.00 - 12.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นางสาวศรัญรัตน์ จุมพิลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นายพีรพล นามเสนาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
  1. นายจุลภัทร นาเครือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  2. นายณธกร พัฒทนอิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
  1. นายสรฐา กฤษณะสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  2. นายชยุต ศิริพรภูดิช มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายงานวันที่ : 19/11/2019 02:02:41 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41