พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

กิจกรรมที่ลงทะเบียนแข่งขัน


กิจกรรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ English Language Speech Competition บุคคล จำนวน 2 คน

No [id] ชื่อ นามสกุล/(ทีม) สถานะ มหาวิทยาลัย
1 [517] นายอุดมพร ฉัตรพุก (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 [519] นายเกษมสันต์ ภูปัญญาวัฒน์ (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3 [1220] นายธีรพล คำสุข (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
4 [1682] นางสาวชนกวนัน หงษ์ทอง (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5 [1683] นางสาวกัญญา จิตตวิสุทธิพงศ์ (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6 [1694] อาจารย์ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
ครู/อาจารย์ผู้จัดการทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7 [1692] อาจารย์วัชระ เย็นเปรม (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
ครู/อาจารย์ผู้จัดการทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8 [1221] นายศิริชัย เงินถี (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
9 [1225] อาจารย์จิระวัฒน์ หวังประกอบกุล (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
ครู/อาจารย์ผู้จัดการทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10 [1224] อาจารย์กิตติภา หิมพานต์ (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
ครู/อาจารย์ผู้จัดการทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
11 [1324] Mr.Reymart P.Dumlao (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
12 [520] นางสาวอภิรดี ฤทธิวงศ์ (ทีม 3 สำรอง) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13 [238] Ms. Arlene Bobadilla (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14 [515] อาจารย์พงศกร เม่นลาภเหมาะ (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
ครู/อาจารย์ผู้จัดการทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15 [1742] นางสาววิลินวรรณ แสงพวง (ทีม 2) ()
ครู/อาจารย์ผู้จัดการทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
16 [1581] นายสุพจน์ (ทีม 2) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17 [1579] Mr. David Stuart Armitage (ทีม 2) ()
คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18 [1580] นางสาวชนกกานต์ ยาทิพย์ (ทีม 2) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
19 [1578] นางสาวนิภาพร โยวัง (ทีม 2) ()
ครู/อาจารย์ผู้จัดการทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
20 [707] นชท กัมปนาท นาครักษ์ (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน หน่วยงานอื่นๆ
ความหมายของสถานะ แข่งขัน ยกเลิก ลบ