รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ทีม ไม่เกิน 2 คน 19-03-2019 08.30 - 12.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นายอติวิชญ์ พวงสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายณัฐวุฒิ เรืองนรา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นายธีรวุฒิ เรียนทับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  4. นาย นเรชัย คล้ายเจ๊ก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
  1. นายภัคพล ไข่นาค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นางสาวปลายปาน กลิ่นสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
  1. นายคณพัต ถิตตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายพัทธพงศ์ เนียมเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานวันที่ : 04/06/2020 03:23:29 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41