รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation) ทีม ไม่เกิน 3 คน 19-03-2019 08.30 - 14.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายวัลลภ ผ่านคุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายมาวิน ไข่มุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายศรัณพงศ์ โยนะพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นายวัชระ อำนาจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นายเจสันต์ แร่ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 6. นายวัฒนชัย บัวพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญเงิน
 1. นางสาว อังคณา ปานปน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นาย กิตติพงศ์ มโนธรรมมั่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นายวรรชนะ แสนสุรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวพัชติยา อภิสิทธิ์แก้วเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวฐานิช น้อมถวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายศิวกร กำเนิดแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นายทิวากร ภู่งาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นายรัชชานนท์​ สัลลกะชาต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 6. นางสาวพิชยา รัตนยะนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานวันที่ : 04/06/2020 03:22:20 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41