รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านสังคมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ทีม ไม่เกิน 2 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นางสาวธมลวรรณ เยาวยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายพงสิทธิ์ แซ่ลิ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
  1. นางสาวกุลณัฐ เอราวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายตันติกร ยอดสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
  1. นายมงคล วงศ์ตา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  2. นางสาวดุจเดือน หยองอนุกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานวันที่ : 04/06/2020 02:33:04 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41