รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล ทีม ไม่เกิน 2 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นายกิตติศักดิ์ สุขกาญจนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  2. นายณัฐพงษ์ อินทร์ประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญเงิน
  1. นางสาวนิตยา พุ่มสม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นางสาวผกาวดี มณีกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
  1. นางสาววนิดา ทองมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายจิรทีปต์ วิทยากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานวันที่ : 31/03/2020 16:54:58 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41