รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านเทคโนโลยีการอาหาร การตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทีม ไม่เกิน 4 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวอรุณรัตน์ แม้นเมฆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวปัทมาพร ดวงล้อมจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายธีรนัย สุขนิรันดร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นางสาวชลธิชา ชดคล้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นายพงศกร ทองห่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวทิพาพร เหลืองวัฒนวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวนิรมล แสงแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวอรปรียา ถังเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญทองแดง
 1. นายชนะกานต์ ส่งบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวศิรินยา มะอาจเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายสุทธิพงษ์ จุ่นปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวพรรณทิพา เขียวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานวันที่ : 04/06/2020 03:15:33 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41