รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านภาษาไทย การตอบปัญหาภาษาไทย ทีม ไม่เกิน 3 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นายวงศ์วรัณ ช้างพลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นางสาวสุณีรัตน์ ใจยะสัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นายเสฏฐวุฒิ พลวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
  1. นาย มหาสมุทร อินสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นายธนิสร ดีเสมอ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  3. นายศุภฤกษ์ สำรีกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
  1. นางสาวประภัสษร ใจตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  2. นางสาวสุภาวดี สุขอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  3. นายธนายุทธ นำน้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายงานวันที่ : 16/11/2019 08:24:28 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41