รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ Impromptu Role play ทีม ไม่เกิน 4 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวจิตติมา แซ่พู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวภาวดี ภูหัดสวน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวญาณพัทธ์ มานะดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นายอรรถพร ทองล่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาวฐิติกา จันทร์งาม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวกรรณิการ์ บุญแต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวพัชรี อุ่นใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวสุนิตา ศรีจันทร์เคน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญทองแดง
 1. นายวัชรกร ดาปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาวปรายมาศ สรวมนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นางสาวเครือวัลย์ เทศวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 4. นางสาวนูรูลฟิรดาวส์ มาหะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานวันที่ : 04/06/2020 03:19:04 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41