รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านสังคมศึกษา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ทีม ไม่เกิน 3 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวปิยนุช วงศ์ปัดสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวศรสวรรค์ ยอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายธนภัทร เก่งตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นางสาวน้ำฝน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 5. นางสาวจิราภรณ์ ทองสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 6. นายรัชชานนท์ อินทรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
 1. นายสิทธิชัย บุญอิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวเมธาวี ปลื้มไสยาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวนัยรัตน์ นิลภพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นางสาวนริศรา เนียมฝอย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นางสาวสุภัทรา รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 6. นายศิริโชค ฮวบดีบอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 7. นางสาววราวรรณ กันทรากรสิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 8. นางสาวชุติมา แตงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 9. นางสาวปณีตา สามบุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 10. นางสาววันทนีย์ ทองอำไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 11. นายปฐมมนตรี อุ่มอาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 12. นางสาวกาญจนา ขุนพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 13. นางสาวสุภาวรรณ ตังกุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 14. นางสาวดารณี บุตรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 15. นายรัชวรรธน์ บุญสาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 16. นางสาวภาวิณี แก้วประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 17. เสาร์วิตรี ปุณณะการี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวอรณิชา เปรมกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวจินต์นัดดา ป้องกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาววลัยภรณ์ นุชมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายงานวันที่ : 19/11/2019 17:07:16 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41