รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งาน Microsoft Office Excel 2016 บุคคล จำนวน 2 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นางสาวณัฐชา ซื่อสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายอุดมศักดิ์ ศรีภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  3. นายธนิสร อุดมพวก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
  1. นางสาวลักษิกา อินทร์เถื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นางสาวณัฎฐนันท์ เชียงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  3. นางสาว​ ภัทรนันท์​ อุดมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  4. นางสาวฐานิดา วังสิริกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
  1. นางสาวอิสรีย์ สันหน่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายงานวันที่ : 04/06/2020 02:22:21 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41