รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย การเล่านิทานสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ทีม ไม่เกิน 5 คน 19-03-2019 08.30 - 12.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายสุขสกุล เจริญใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวชุติมา ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวโชตินา ขจิตสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวภัทธิดา หว่านพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นางสาวสุกัญญา สวัสดิ์สิทธิโชค มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญเงิน
 1. นางสาวปานชีวา คำลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวพีรยา ศรีคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาวรัชนีกร บัวแก้วดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวอมรรัตน์ รัตน์แดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นางสาวสุวนันท์ บุญศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวจุไรรัตน์ ใจซื่อกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาววิลาสินี พาหุลรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นางสาวศศิภา นางแย้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 4. นางสาวสุทธิดา ภาวะภูตานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 5. นางสาวณัฐชา สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ทีม ไม่เกิน 5 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวอรณิชา จันทร์หอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวสมหทัย นิลสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาวธมลวรรณ ชัยพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวอภิญญา ไชยสวาท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นางสาวสุพิชชา วงษ์ชะอุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นางสาวกุลณัฐ ยวงกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวมีนา พุทธดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวอานีตา มารูเด็น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวปิยะดา พลเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นางสาวศิราพร บุญประคม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวเสาวณีย์ นิตยใจพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวณัฐมล นุภาสัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวนัยนา อ่ำมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นางสาวเพชรไพลิน สิงห์โต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. นายอารีย์เพ็ญ ลายะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย การแสดงลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก 4.0 ทีม ไม่เกิน 5 คน 19-03-2019 08.30 - 12.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวกานดา เอี่ยมพ่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวสรินดา ไกรวิลาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวสุชาดา บัวปั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวสุพรรณี. ล้ำเลิศหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นางสาวอาทิตยา เรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญเงิน
 1. นางสาวจันทิมา ภูหัดสวน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวธัญพิมล จูงใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวดิษฐา พวงหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นางสาวสุนีย์ ลิ้มติ้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. นางสาวอุทุมพร ฉัตรสิทธิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวพรรณิภา ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาวณัฐกฤตา เสี้ยวทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวนิลุบล สารรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นางสาวดลญา ห่อทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ Story Telling ทีม ไม่เกิน 2 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวโมทนา ชูทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาววศินี อินทร์งาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นายสุริยนต์ นพคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวจุฑามณี โงนเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวปริมมิตรา บุญเส็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาววัลลภา คงแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ Think Fast ทีม ไม่เกิน 2 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวณัฐธิดา สินพูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวภัทรจิรา คงดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นางสาวอริสา กาญจน์ก้านเหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นายต้นข้าว ขำคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นายรวิภาค แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวธนาภรณ์ ธะสูรย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ Impromptu Role play ทีม ไม่เกิน 4 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวจิตติมา แซ่พู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวภาวดี ภูหัดสวน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวญาณพัทธ์ มานะดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นายอรรถพร ทองล่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาวฐิติกา จันทร์งาม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวกรรณิการ์ บุญแต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวพัชรี อุ่นใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวสุนิตา ศรีจันทร์เคน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญทองแดง
 1. นายวัชรกร ดาปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาวปรายมาศ สรวมนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นางสาวเครือวัลย์ เทศวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 4. นางสาวนูรูลฟิรดาวส์ มาหะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ English Language Speech Competition บุคคล จำนวน 2 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายอุดมพร ฉัตรพุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นายเกษมสันต์ ภูปัญญาวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
 1. นายธีรพล คำสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8 ทักษะด้านสังคมศึกษา การตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม และอาเซียนศึกษา ทีม ไม่เกิน 3 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายกิตติพนธ์ ปัทมะสนธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายลัทธวิทย์ พวงวรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาวมณีรัตน์ วิรุณพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นางสาวเบญจวรรณ เพ็งน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวสมฤดี สวัสดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายอรรถสิทธิ์ ฮวดยินดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
 1. นายพรพจน์ ขาวนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายรัชชานนท์ กาญจนเพิีมพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายกีรเกียรติ พรายแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9 ทักษะด้านสังคมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ทีม ไม่เกิน 2 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวธมลวรรณ เยาวยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายพงสิทธิ์ แซ่ลิ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาวกุลณัฐ เอราวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายตันติกร ยอดสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นายมงคล วงศ์ตา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาวดุจเดือน หยองอนุกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10 ทักษะด้านสังคมศึกษา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ทีม ไม่เกิน 3 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวปิยนุช วงศ์ปัดสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวศรสวรรค์ ยอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายธนภัทร เก่งตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นางสาวน้ำฝน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 5. นางสาวจิราภรณ์ ทองสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 6. นายรัชชานนท์ อินทรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
 1. นายสิทธิชัย บุญอิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวเมธาวี ปลื้มไสยาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวนัยรัตน์ นิลภพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นางสาวนริศรา เนียมฝอย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นางสาวสุภัทรา รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 6. นายศิริโชค ฮวบดีบอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 7. นางสาววราวรรณ กันทรากรสิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 8. นางสาวชุติมา แตงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 9. นางสาวปณีตา สามบุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 10. นางสาววันทนีย์ ทองอำไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 11. นายปฐมมนตรี อุ่มอาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 12. นางสาวกาญจนา ขุนพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 13. นางสาวสุภาวรรณ ตังกุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 14. นางสาวดารณี บุตรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 15. นายรัชวรรธน์ บุญสาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 16. นางสาวภาวิณี แก้วประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 17. เสาร์วิตรี ปุณณะการี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวอรณิชา เปรมกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวจินต์นัดดา ป้องกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาววลัยภรณ์ นุชมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
11 ***ไม่นับเหรียญ ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ การกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง ไม่นับเหรียญ*** ทีม ไม่เกิน 0 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง กำลังตรวจสอบผล
เหรียญเงิน กำลังตรวจสอบผล
เหรียญทองแดง กำลังตรวจสอบผล
12 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ การตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทีม ไม่เกิน 3 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายสมรักษ์ ท้วมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวอภิญญา ทองล่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายสุรศักดิ์ คล้ายแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นายสยามรัฐ สุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาวกนกณิช ทวีทรัพย์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นายอนุชิต ศรีถม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวสุภาพร จวนสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายรัชชานนท์ คุ่ยโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายณัฐวุฒิ รอดอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ การตอบคำถามด้านนิติศาสตร์ ทีม ไม่เกิน 3 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวสโรชา ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาวมานิตา แผ้วใจสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นางสาวอารีรัตน์ ศรีทองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาว พิมพ์ลภัส อิ่มทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาว เบญจมาภรณ์ ปลอดดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาว ศรนภา แสงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
 1. นายกษิดิษ เกิดโต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายณัฐชัย แก้วโกสุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายธนวันต์ แดงนาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14 ทักษด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดโต๊ะอาหาร ทีม ไม่เกิน 3 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวกนกวรรณ พัดนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวกรรณิกา พัดนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวสุพิชญา คำพราว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาวอคิราภ์ หอมสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายภากร สระสม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวมนัญชยา ยิ้มรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. น.ส สิตานัน อ่อนศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. น.ส ปาลิตา บรรดาศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. น.ส.เสาวลักษณ์ ม่วงไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15 ทักษด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว การผสมเครื่องดื่มม็อกเทลเชิงสร้างสรรค์ (ประเภททีม) Theme เสน่ห์บ้านเกิด ทีม ไม่เกิน 3 คน 20-03-2019 08.30 - 14.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวณัฐนิชา ตันเตชะไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายชัชวาลย์ เปี่ยมอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายภาณุวัฒน์ สมมุติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นายอธิเบศร์ สุริยัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวขวัญจิรา ม่วงสด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายศุภโชค พราหมณ์สงฆ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวสุกัญญา โมลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวสุทธิดา อุปพงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายพรภาวิษย์ กรีดกราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
16 ทักษด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว การปฏิบัติการทักษะมัคคุเทศก์ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) (บรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว) หัวข้อ "เสน่ห์บ้านเกิด" บุคคล จำนวน 3 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวศิริมา สินทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวนันทิกานต์ จินดาสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญเงิน
 1. นายเจริญ แสงคำกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวเยาวดี ชัยโชค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวศุภานัน เเย้มภู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวมาริสา ขำหยี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17 ทักษด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว การตอบคำถามการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน (ASEAN+6) (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอินเดีย) ทีม ไม่เกิน 4 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวกรกนก เกิดรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาววรรนิสา อ่อนละมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายธงฉาน น้อยสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาวเกศรา กริชเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวฐาปณี บุญจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวจุฬาทิพย์ ยุเหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวธันวารัตน์ พุ่มพันธ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายประกาศิต สุริยารังสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายกิตติพงศ์ เม่งพัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
18 ทักษะด้านภาษาไทย การตอบปัญหาภาษาไทย ทีม ไม่เกิน 3 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายวงศ์วรัณ ช้างพลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวสุณีรัตน์ ใจยะสัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายเสฏฐวุฒิ พลวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นาย มหาสมุทร อินสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายธนิสร ดีเสมอ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายศุภฤกษ์ สำรีกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวประภัสษร ใจตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวสุภาวดี สุขอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นายธนายุทธ นำน้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
19 ทักษะด้านภาษาไทย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย บุคคล จำนวน 1 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวนภสร เทียมอุทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญเงิน
 1. นางสาวปนัดดา นาคสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นายมาโนช พลายละหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
20 ทักษะด้านภาษาไทย การขับเสภาไทย บุคคล จำนวน 1 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวกรุณา แสงอ่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาววรรัฏร์ วงษ์วินิจสร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญทองแดง
 1. นายวีรยุทธ สมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
21 ทักษะด้านภาษาไทย การอ่านร้อยแก้ว บุคคล จำนวน 1 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายพรศักดิ์ มือสันทัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาวสุวนันท์ วรนาถนฤมล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญทองแดง
 1. นายสมรักษ์ บุญแท่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
22 ทักษะด้านภาษาไทย การคัดลายมือ บุคคล จำนวน 1 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายปรมาภรณ์ ร่มโพธิ์รี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาวสลิลทิพย์ ไกรศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
23 ทักษะด้านภาษาจีน (นักศึกษาไทยเรียนภาษาจีน) กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน บุคคล จำนวน 2 คน 19-03-2019 13.00 - 14.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายทินกร เที่ยงแท้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาววริยา เสมเถื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นายถิรวิทย์ พรหมดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
24 ทักษะด้านภาษาจีน (นักศึกษาไทยเรียนภาษาจีน) การตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน ทีม ไม่เกิน 2 คน 19-03-2019 10.00 - 12.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายณัฐดนัย ธิน้อมธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวสุรีรัตน์ มะสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาวอารยา ศรีโภคา 林珍珍。 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวปรียานุช ธงอาจ 少虹。 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวมัญธณี สุวรรณกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวนัทวรรณ สุวรรณกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
25 ทักษะด้านภาษาจีน (นักศึกษาไทยเรียนภาษาจีน) การแข่งขันร้องเพลงจีน บุคคล จำนวน 2 คน 19-03-2019 14.30 - 17.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวสุภัสรา โอสถเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาว ปานตะวัน ประกอบธรรม 钟婉昕 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวจุฬารัตน์ แสงมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
26 ทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล ทีม ไม่เกิน 2 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายกิตติศักดิ์ สุขกาญจนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นายณัฐพงษ์ อินทร์ประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญเงิน
 1. นางสาวนิตยา พุ่มสม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวผกาวดี มณีกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
 1. นางสาววนิดา ทองมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายจิรทีปต์ วิทยากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
27 ทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ ทีม ไม่เกิน 5 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวธีรารัตน์ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวปานใจ ปิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวประภารัตน์ โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นายพิชัยยุทธ พงศ์สิริจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. นางสาวนัฐณิชา บ่อน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นายภิญโญ อยู่บางช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวฐิดารัตน์ ใจมุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวอาภร ส่องเจี๊ยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาววรินธร เอี่ยมละออ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นางสาวนฤมล บัวขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 6. นางสาวสุธิตา มีเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 7. นางสาวสธวัลพร จันลา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 8. นางสาวสุนิสา บุญสม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 9. นายเอกพล เครือแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 10. นางสาวศศิพิมพ์ จินดาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นายศุภฤกษ์ ฮั้นประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายอรรถพล ค้าผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายรัฐพงษ์ ภูพลผัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวนริศรา บัวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นางสาวรวิวรรณ เพ็ชรยิ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
28 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ การอ่านข่าวในพระราชสำนักผ่านโทรทัศน์ บุคคล จำนวน 1 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวภัทรวดี เอี่ยมธนากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
 1. นายจักรธร ชมภูนิช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวธัญญลักษณ์ จงมีธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
29 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ การจัดรายการสารคดีท่องเที่ยวทางวิทยุกระจายเสียง ทีม ไม่เกิน 3 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวนันทวรรณ อันทะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวศุภาพิชญ์ รอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายภูวดล ชัยกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นายศุภวัฒน์ ศุภเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวจารุวรรณ ศรีพนมวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวประทับใจ อิ่มศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวปภาวรินทร์ ปานรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายเฉลิมฉัตร ขอสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายอรรถพล ศรศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
30 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การแข่งขันเขียนโปรแกรม ทีม ไม่เกิน 2 คน 19-03-2019 09.00 - 14.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายสมพล มาชาวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายภัทรนันท์ นุชนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาวนิภาพร พูลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายภานุพงศ์ แสงสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
 1. นายเสกข์ ป้องทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายศรพรหม รัตนเวชอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายคณิน นวมหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นายอานนท์ ห้วยหงษ์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
31 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การตอบปัญหา ทีม ไม่เกิน 2 คน 19-03-2019 08.00 - 12.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวศรัญรัตน์ จุมพิลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายพีรพล นามเสนาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นายจุลภัทร นาเครือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นายณธกร พัฒทนอิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นายสรฐา กฤษณะสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นายชยุต ศิริพรภูดิช มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
32 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation) ทีม ไม่เกิน 3 คน 19-03-2019 08.30 - 14.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายวัลลภ ผ่านคุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายมาวิน ไข่มุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายศรัณพงศ์ โยนะพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นายวัชระ อำนาจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นายเจสันต์ แร่ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 6. นายวัฒนชัย บัวพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญเงิน
 1. นางสาว อังคณา ปานปน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นาย กิตติพงศ์ มโนธรรมมั่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นายวรรชนะ แสนสุรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวพัชติยา อภิสิทธิ์แก้วเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวฐานิช น้อมถวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายศิวกร กำเนิดแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นายทิวากร ภู่งาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นายรัชชานนท์​ สัลลกะชาต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 6. นางสาวพิชยา รัตนยะนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
33 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทีม ไม่เกิน 2 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายเฉลิมพล เรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายธนาธร คำวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นายณัฐวุฒิ วรรณประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายณัฐพนธ์ ตันติสุขารมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นายสราวุฒิ อ่ำสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาวเพ็ชชรี อินทรเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
34 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ทีม ไม่เกิน 2 คน 19-03-2019 08.30 - 12.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายอติวิชญ์ พวงสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายณัฐวุฒิ เรืองนรา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายธีรวุฒิ เรียนทับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 4. นาย นเรชัย คล้ายเจ๊ก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
 1. นายภัคพล ไข่นาค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวปลายปาน กลิ่นสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
 1. นายคณพัต ถิตตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายพัทธพงศ์ เนียมเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
35 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การนำเสนอ Microsoft office power point 2016 บุคคล จำนวน 2 คน 20-03-2019 เวลา 09.30 -11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวภาวินี ศรีพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวนัฐวรรณ แย้มวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาววรินยุพา กิ่งแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นายชัชพงศ์ หมื่นประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาวกมลพร น้อยผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายถิรวัฒน์ ต้นเปรมวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นายประวิตร ขจรทศพล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
 1. นายสุรยุทธ ถิ่นวัฒนากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
36 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Office Word 2016 บุคคล จำนวน 2 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวคุณิตาพร พิมพิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายจิรัฐติกาล พระแท่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาวกัณฐิกา แสงหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวศุภรดา ถิรานุวัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายชัยวัฒน์ วะวิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวชลลดา เสือคง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวภัทรวดี ปั้นหยา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวสุวรรณา จงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
37 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งาน Microsoft Office Excel 2016 บุคคล จำนวน 2 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวณัฐชา ซื่อสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายอุดมศักดิ์ ศรีภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายธนิสร อุดมพวก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นางสาวลักษิกา อินทร์เถื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวณัฎฐนันท์ เชียงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาว​ ภัทรนันท์​ อุดมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 4. นางสาวฐานิดา วังสิริกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวอิสรีย์ สันหน่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
38 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งาน Microsoft Office Access 2016 บุคคล จำนวน 2 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายธีรภัทร ดิษฐลำดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางโชติวัฒน์ แสงโสม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวอนันดา ทองคำเปลว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวกาญจนา ไทรไกรกระ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. นายชัชวาลย์ อุปดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 6. นายณุชา บ้านเกาะใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 7. นายภาณุมาส เพิกพิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน กำลังตรวจสอบผล
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวปาลิตา รูปสม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
39 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การออกแบบ Info graphic สำหรับธุรกิจ บุคคล จำนวน 2 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายจิรวัฒน์ ศรีพุก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายณัฐพล อโศกสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นายวีรภัทร สมบูรณ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวปิยนุช เพ็งไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
 1. นางสาวปิยาภรณ์ พิชิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวชนิตา พรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นายรณพร พัวรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวอัจฉราพรรณ สมบูรณ์ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง กำลังตรวจสอบผล
40 ทักษะด้านเทคโนโลยีการอาหาร การตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทีม ไม่เกิน 4 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวอรุณรัตน์ แม้นเมฆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวปัทมาพร ดวงล้อมจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายธีรนัย สุขนิรันดร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นางสาวชลธิชา ชดคล้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นายพงศกร ทองห่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวทิพาพร เหลืองวัฒนวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวนิรมล แสงแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 4. นางสาวอรปรียา ถังเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญทองแดง
 1. นายชนะกานต์ ส่งบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวศิรินยา มะอาจเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายสุทธิพงษ์ จุ่นปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นางสาวพรรณทิพา เขียวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
41 ทักษะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทีม ไม่เกิน 3 คน 20-03-2019 08.30 - 12.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายชาญณรงค์ คล้ายเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นายบุญฤทธิ์ ลี้ธนรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายอโณชา ศิริโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นายบรรดาศักดิ์ แก้วสา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวสมฤทัย เพียรแท้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวศิรินันท์ บุญเสริม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวปวีณา ใจเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวกนกพร สีหะไตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาวศิริพร คุ้มมัคคุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
42 ทักษะด้านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าสายสัญญาณมาตรฐาน บุคคล จำนวน 2 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายสรศักดิ์ สัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
 1. นายไตรภพ ลีลาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นายบัญชา คำแหงกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
43 ทักษะด้านหุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ทีม ไม่เกิน 3 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นาย ภัทรพล อยู่พ่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นาย นฤธร สุขเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
 1. นายอภิเชษฐ์ บัวงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายจักรพงศ์ วังเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายอธิพันธ์ บุญทันเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นาย กฤษฎา กล้าสืบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นาย ศุภฤกษ์ ภู่โคกหวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
44 ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน การจับประเด็นและสื่อสารด้วย Ming Map (แผนผังความคิด) ทีม ไม่เกิน 5 คน 19-03-2019 08.30 - 12.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นายกิตติธร ชัยก้องทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. นางสาวนฤมล ชินศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. นางสาวตั้งใจ แซ่เฮง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญเงิน
 1. นาย ภาคภูมิ เขาแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาวนันท์ภัสสร รักรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นางสาว จิตติภรณ์ . วัฒถากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นางสาวกชกร ดอนเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวกมลวรรณ กัณหา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาวปวีณา ธูปบูชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
45 ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน แผนที่เดินดิน ทีม ไม่เกิน 6 คน 19-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวพัชรี สุวรรณวณิชากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวพิมผกา หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นายอิสราธรณ์ ศรีโชติช่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 4. นายอเนก เงางาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. นายศิรพล วานิชนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 6. นายสุภกิต แฝงสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นางสาวจุฬาลักษณ์. งวดสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นางสาวดวงกมล ผลทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นายเฉลิมชัย อิทธิพล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 4. นายอภิสิทธิ์ เพ็งนวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. นางสาวอารีรัตน์. บุญธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 6. นางสาวบุษฎี. เนียมหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นาย ธนกิจ แก้วภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาว นภัสส์กมล จันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. น.ส. วรรณี เจริญสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 4. น.ส. ชลนิชา หมดทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 5. นางสาวภัทราภรณ์ สุขกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 6. นางสาวสุรพร อุบล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
46 ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน เส้นแบ่งเวลา (Time Line) ทีม ไม่เกิน 3 คน 19-03-2019 13.00 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวกรวรรณ กว้างขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นางสาวอภิฤดี จันทวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. นางสาววิชาดา อาภรณ์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญเงิน
 1. นางสาวปาริชาติ เครืออยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. นายอนุพงศ์ โพธิ์แดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. นางสาววีรนุช เดชาเวฬุมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นางสาว ชลธิชา สิทธิสร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. นางสาว อำพร บัวทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 3. นาย สุรศักดิ์ ขุมขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
47 ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน การพูดโน้มน้าวใจ บุคคล จำนวน 2 คน 19-03-2019 08.30 - 12.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
 1. นางสาวศิริวรรณ อ้นเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เหรียญเงิน
 1. นายภานุวัฒน์ อมาตยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญทองแดง
 1. นายธีรนพ เกียรติประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานวันที่ : 04/06/2020 03:14:19 ทั้งหมด 47 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41