รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านภาษาจีน (นักศึกษาไทยเรียนภาษาจีน) การตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน ทีม ไม่เกิน 2 คน 19-03-2019 10.00 - 12.00 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นายณัฐดนัย ธิน้อมธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นางสาวสุรีรัตน์ มะสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
  1. นางสาวอารยา ศรีโภคา 林珍珍。 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นางสาวปรียานุช ธงอาจ 少虹。 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
  1. นางสาวมัญธณี สุวรรณกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นางสาวนัทวรรณ สุวรรณกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานวันที่ : 01/04/2020 08:23:59 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41