พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

กิจกรรมที่ลงทะเบียนแข่งขัน


กิจกรรมทักษะด้านการพัฒนาชุมชน แผนที่เดินดิน ทีม ไม่เกิน 6 คน

No [id] ชื่อ นามสกุล/(ทีม) สถานะ มหาวิทยาลัย
1 [39] นายสุภกิต แฝงสวรรค์ (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 [37] นางสาวพัชรี สุวรรณวณิชากร (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3 [36] นายอิสราธรณ์ ศรีโชติช่วง (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4 [40] นายศิรพล วานิชนุเคราะห์ (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5 [38] นางสาวพิมผกา หิรัญ (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6 [35] นายอเนก เงางาม (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7 [1712] นางสาวจุฬาลักษณ์. งวดสูงเนิน (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8 [1715] นายอภิสิทธิ์ เพ็งนวม (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9 [1713] นางสาวดวงกมล ผลทรัพย์ (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10 [1714] นายเฉลิมชัย อิทธิพล (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11 [1716] นางสาวอารีรัตน์. บุญธรรม (ทีม 3 สำรอง) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12 [1717] นางสาวบุษฎี. เนียมหอม (ทีม 3 สำรอง) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13 [1804] นางสาวภัทราภรณ์ สุขกรม (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14 [1805] นางสาวสุรพร อุบล (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15 [928] นาย ธนกิจ แก้วภักดี (ทีม 3 สำรอง) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
16 [937] น.ส. วรรณี เจริญสุข (ทีม 3 สำรอง) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17 [875] นางสาว นภัสส์กมล จันทร (ทีม 3 สำรอง) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18 [880] น.ส. ชลนิชา หมดทุกข์ (ทีม 3 สำรอง) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
19 [1714] นายเฉลิมชัย อิทธิพล (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
20 [1718] นายพนัส. ชัยรัมย์ (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
21 [1455] นางสาวทักษอร แก้วคำ (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
22 [1457] นายเรืองศักดิ์ ขุนสงคราม (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
23 [1459] นางสาวสุทธิดา วรรณะ (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
24 [1454] นางสาวรุ่งนภา ลำเภา (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
25 [1456] นายจักรกฤษ เต็มเปี่ยม (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
26 [1458] นางสาวสุชาดา พุ่มงาม (ทีม 1) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
27 [1461] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
ครู/อาจารย์ผู้จัดการทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
28 [496] นาย ชาญชัย พรชัย (ทีม 2) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
29 [510] นางสาวสิรีธร ธรรมสวัสดิ์ (ทีม 2) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
30 [512] นายณัชพล ทารพันธ์ (ทีม 2) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
31 [503] นาย ชนะชัย เหมมะณี (ทีม 2) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
32 [511] นาย กฤษฎา อรุณภู่ (ทีม 2) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
33 [513] นางสาว นีรณัฐ สังข์พระกร (ทีม 2) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
34 [618] อ.ปิยนาภ อิ่มดี (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
ครู/อาจารย์ผู้จัดการทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
35 [616] อ.ศานติกร พินยงค์ (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
ครู/อาจารย์ผู้จัดการทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
36 [619] อ.พีรพัฒน์ พันสิริ (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
ครู/อาจารย์ผู้จัดการทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ความหมายของสถานะ แข่งขัน ยกเลิก ลบ