รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ การตอบคำถามด้านนิติศาสตร์ ทีม ไม่เกิน 3 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นางสาวสโรชา ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  2. นางสาวมานิตา แผ้วใจสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  3. นางสาวอารีรัตน์ ศรีทองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เหรียญเงิน
  1. นางสาว พิมพ์ลภัส อิ่มทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  2. นางสาว เบญจมาภรณ์ ปลอดดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  3. นางสาว ศรนภา แสงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เหรียญทองแดง
  1. นายกษิดิษ เกิดโต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายณัฐชัย แก้วโกสุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นายธนวันต์ แดงนาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานวันที่ : 04/06/2020 02:58:38 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41