รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ปรับผลเมื่อเวลา 16.00 น. 21 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 20 16 57
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 13 9 33
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 14 11 43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11 11 13 35

รวม

61

58

49

168

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
1 ทักษด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว การตอบคำถามการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน (ASEAN+6) (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอินเดีย) ทีม ไม่เกิน 4 คน 20-03-2019 08.30 - 16.30 น.
เหรียญ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
เหรียญทอง
  1. นางสาวกรกนก เกิดรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นางสาววรรนิสา อ่อนละมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นายธงฉาน น้อยสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญเงิน
  1. นางสาวเกศรา กริชเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นางสาวฐาปณี บุญจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นางสาวจุฬาทิพย์ ยุเหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง
  1. นางสาวธันวารัตน์ พุ่มพันธ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. นายประกาศิต สุริยารังสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. นายกิตติพงศ์ เม่งพัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานวันที่ : 25/10/2020 03:50:15 ทั้งหมด 1 รายการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าถึงได้จาก : http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41