พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

กิจกรรมที่ลงทะเบียนแข่งขัน


กิจกรรมทักษะด้านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าสายสัญญาณมาตรฐาน บุคคล จำนวน 2 คน

No [id] ชื่อ นามสกุล/(ทีม) สถานะ มหาวิทยาลัย
1 [1286] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2 [1287] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3 [1789] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4 [1288] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5 [1666] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6 [1672] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7 [1790] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8 [418] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9 [419] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10 [885] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11 [1289] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12 [1668] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13 [873] a6MMoCIw (ทีม 1) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14 [1669] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15 [1671] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
16 [47] a6MMoCIw (ทีม 4 อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ความหมายของสถานะ แข่งขัน ยกเลิก ลบ