Menu
RSS
A+ A A-
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (59)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาให้กับประธานสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุน

         

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาระดับคณะในส่วน Back Office”ให้กับประธานสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุน ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. และวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (ห้อง 17126) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ประธานสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุน สามารถใช้ระบบรับสมัครในส่วน Back Office ได้

 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Read more...

การประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ”

การประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ”

เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พร้อมทั้งถาม – ตอบ ประเด็นข้อสงสัยในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณวุฒิ 2565 เรื่องรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักเกณฑ์การตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา คลังหน่วยกิต และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนำการบรรยายชี้แจงโดย ศ.เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ประธาน กมอ. ร่วมกับ ศ.กิตติคุณสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล รศ.บัณฑิต ทิพากร และ รศ.บวร ปภัสราทร

การประชุมชี้แจงจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 -16:30 น.


ช่วงเช้า


ช่วงบ่าย

 

 

Read more...

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการส่งเอกสาร PBRU QF

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการส่งเอกสาร PBRU QF ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดทำ QR code เพือให้อาจารย์/ประธานสาขา/เจ้าหน้าที่คณะ สามารถเข้าไปตรวจสอบการส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง

Read more...

กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาเก่า) และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาเก่า)
และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66)

------------------------------

เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ ข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศกำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาเก่า และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66) ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา
โทร 032-708693

Read more...

กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการ และขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ดร.เมธาวิน  สาระยาน)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน คลิก  ที่นี่
แนวปฏิบัติในการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ 2565  คลิก  ที่นี่
ตัวอย่างเอกสารการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. 2565 คลิก  ที่นี่

 

 

แนวปฏิบัติในการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ผู้ขอกู้ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินให้ถูกต้องครบสมบูรณ์ ก่อนส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงิน (กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลำดับเอกสาร) ที่กองพัฒนานักศึกษา หากไม่ถูกต้องครบสมบูรณ์คณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะไม่รับพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงิน รายการละ 1 ฉบับ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
2. ใบแสดงผลการศึกษา(คะแนนเฉลี่ยสะสม)/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. ข้อมูลรายการเบิกเงินกู้ยืม จากเว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th/
4. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2564
5. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ อย่างละ 1 ฉบับ
5.1. มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
5.2. ไม่มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)
       พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับรองรายได้ (ที่ไม่หมดอายุ)
       คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
         - เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติ
         - บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
         - สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
         - หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้กำลังศึกษาอยู่
6. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
7. เอกสารเพิ่มเติม เฉพาะผู้กู้รายใหม่และรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม
    7.1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของ ผู้ขอกู้ / บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
    7.2. สำนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ขอกู้ /บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวปฏิบัติในการทำสัญญา และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ (เฉพาะผู้กู้รายใหม่และรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม)
1. สัญญากู้ยืมเงิน พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หนา 80 แกรม                                                                                                               จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของ ผู้กู้ , ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง(กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์)  จำนวน 2 ฉบับ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวปฏิบัติในการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หนา 80 แกรม                                                                                            จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของ ผู้กู้ , ผู้แทนโดย
ชอบธรรม/ผู้ปกครอง(กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์) จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาสัญญาฉบับที่ทำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เฉพาะรายเก่าของมหาวิทยาลัย)                                                         จำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานการลงทะเบียน(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)                                                                                                                          จำนวน 1 ฉบับ
    4.1. ใบยืนยันการลงทะเบียนเรียน หรือ
    4.2. สำรองจ่ายเงินค่าเล่าเรียน ส่ง สำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ
    4.3. เป็นนักศึกษารับทุนฯ ส่ง ประกาศ/บันทึกข้อความการได้รับทุนฯ

Read more...

กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วิทิสาสมาธิ พัฒนาจิตออนไลน์

          ขอเชิญชวนบุลคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม วิทิสาสมาธิ พัฒนาจิตออนไลน์ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ ทุนสนับสนุนการพัฒนาจิต จำนวน 2000 บาท และได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
    1. เข้ารับการอบรมในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที
    2. ต้องบันทึการนั่งสมาธิ ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65
    3. ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาที่เข้าฝึกอบรม

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครสมัครได้ที่ 
แบบฟอร์มการสมัคร

Read more...

การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ)

การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ)
วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 และ 2 อาคารวิทยาภิรมย์

--------------------------------

 กรณีที่มารับด้วยตนเอง ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา หรือบัตรติดรูปอื่นๆ ที่รับรองจากหน่วยงานราชการ
 กรณีที่มอบให้บุคคลอื่นมารับแทนตนเอง ให้เตรียมหลักฐานและเอกสาร ประกอบด้วย

1. ใบมอบฉันทะ (ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเป็นผู้กรอกข้อมูล เพื่อมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับแทน) สามารถ Download ได้ที่นี่ http://acad.pbru.ac.th/pdf/Form/2562_Proxy_form.pdf
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน จะต้องเขียนแบบคำร้องขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย จำนวน 500 บาทสามารถ Download ได้ที่นี่ http://acad.pbru.ac.th/pdf/Form/2564_Financial_proxies_form.pdf และต้องเตรียมหลักฐานและเอกสาร ประกอบด้วย

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)โดยที่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อ-นามสกุล เดียวกับผู้สำเร็จการศึกษา เท่านั้น
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more...

ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการและรูปแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

วันที่กิจกรรม

19-22
มิถุนายน 2563

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพบนักศึกษาใหม่
ช่องทางการติดต่อผู้สอน เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 1/2563
แนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23
มิถุนายน 2563
กิจกรรมการสอบ pretest
คลิปแนะนำการสอบ
24
มิถุนายน 2563
อธิการบดีพบนักศึกษาใหม่
อธิการบดีพบผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่
กองพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษาใหม่
 25-30
มิถุนายน 2563
  นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ประจำรายวิชา
1 กรกฎาคม 2563 : เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563
ช่วงที่ 1 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ช่วงที่ 2 เดือนกันยายน – พฤศจิกายน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และแบบผสมผสาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

Read more...

รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 (บัณฑิตอาสา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 (บัณฑิตอาสา)

------------------------------

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา สังกัดสำนักงานอธิการบดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ปฏิทินการดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลา
ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดปฏิทิน

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready