Menu
RSS
A+ A A-

 
สำหรับนักศึกษา
- ลงทะเบียน
- ตารางเรียน
- ตรวจสอบผลการศึกษา
- คำร้องออนไลน์
- ขอสำเร็จการศึกษา
สำหรับอาจารย์
- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
- ตารางสอน
- ส่งเกรด
- ผลประเมินอาจารย์
- ใบเบิกค่าสอน
 

- ระดับปริญญาตรี
   (ภาคปกติ/ภาคนอกเวลาปกติ)

- ระดับบัณฑิตศึกษา- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
- ระดับประกาศนียบัตร
- คลังหน่วยกิต
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready