Menu
RSS
A+ A A-

 
สำหรับนักศึกษา
- ลงทะเบียน
- ตารางเรียน
- ตรวจสอบผลการศึกษา
- คำร้องออนไลน์
- ขอสำเร็จการศึกษา
สำหรับอาจารย์
- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
- ตารางสอน
- ส่งเกรด
- ผลประเมินอาจารย์
- ใบเบิกค่าสอน
 

- ระดับปริญญาตรี
   (ภาคปกติ/ภาคนอกเวลาปกติ)

- ระดับบัณฑิตศึกษา- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
- ระดับประกาศนียบัตร
- คลังหน่วยกิตสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready