Menu
A+ A A-

ประกาศการขาดส่งเอกสารนักศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 กันยายน, 2560

ประกาศการขาดส่งเอกสารนักศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรื่อง การขาดส่งเอกสารนักศึกษา ประจำปีก...

ประกาศการขาดส่งเอกสารนักศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 กันยายน, 2560

ประกาศการขาดส่งเอกสารนักศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรื่อง การขาดส่งเอกสารนักศึกษา ประจำปีก...

ประกาศการขาดส่งเอกสารนักศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26 กันยายน, 2560

ประกาศการขาดส่งเอกสารนักศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรื่อง การขาดส่งเอกสารนักศึกษา ประจำปีก...

ประกาศการขาดส่งเอกสารนักศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

26 กันยายน, 2560

ประกาศการขาดส่งเอกสารนักศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรื่อง การขาดส่งเอกสารนักศึกษา ประจำปีก...

ประกาศการขาดส่งเอกสารนักศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์

26 กันยายน, 2560

ประกาศการขาดส่งเอกสารนักศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรื่อง การขาดส่งเอกสารนักศึกษา ประจำปีก...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312
ipv6 ready