Menu
RSS
A+ A A-
การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 1/2564

12 ตุลาคม, 2563

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ …

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (...

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 1/2564

12 ตุลาคม, 2563

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (...

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค 1/2563 และวันกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภาคนอกเวลา

09 ตุลาคม, 2563

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค 1/2563 และวันกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค ภาค...

เปลี่ยนแปลงการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

07 ตุลาคม, 2563

เปลี่ยนแปลงการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง  เปลี่ยนแปลงการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ Exit Exam System (เพิ่มเติม)

07 ตุลาคม, 2563

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ Exit Exam…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำภาค...

ช่องทางการติดต่อผู้สอน

การจัดการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนแบบปกติ

การจบการศึกษา

การพ้นสภาพการศึกษา

การลาพักการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready