Menu
A+ A A-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

21 พฤศจิกายน, 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา...

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

15 พฤศจิกายน, 2560

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติในการพิจารณาให้...

ประกาศรับสมัครอบรมพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2560

15 พฤศจิกายน, 2560

ประกาศรับสมัครอบรมพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชาประ...

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่  2/2560

03 พฤศจิกายน, 2560

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรา...

ลงทะเบียนภาคนอกเวลา 2/2560

25 ตุลาคม, 2560

ลงทะเบียนภาคนอกเวลา 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน แล...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312
ipv6 ready