Menu
RSS

A+ A A-
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ  ประจำปีการศึกษา 2566

02 มิถุนายน, 2566

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดก…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระด...

กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

19 พฤษภาคม, 2566

กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่...

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

19 พฤษภาคม, 2566

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญา...

รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

19 พฤษภาคม, 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาต…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวและแนวปฏิบัติก...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

18 พฤษภาคม, 2566

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ผ่านระบบ PBRU Exit…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาค...

ช่องทางการติดต่อผู้สอน

การจัดการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนแบบปกติ

การจบการศึกษา

การพ้นสภาพการศึกษา

การลาพักการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready