Menu
RSS
A+ A A-

ระยะเวลาการศึกษา การพ้นสถานภาพ และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ระยะเวลาการศึกษา การพันสถานภาพ และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2566

-----------------------------------

ตามกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 หมวดที่ 5 ข้อ 29 วรรคท้าย

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง ระยะเวลาการศึกษา การพ้นสถานภาพ และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

การรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

แจ้งกำหนดการ การรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
 
ทั้งนี้ นักศึกษาใหม่ ต้องแนบเอกสารเตรียมรายงานตัวฯ (ในระบบออนไลน์) ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567
โดยแนบเอกสารเตรียมรายงานตัวในระบบและตรวจสอบผลการแนบเอกสาร ได้ที่ http://reg.pbru.ac.th
--------------
ศึกษาแนวปฏิบัติการแนบเอกสารเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้ที่ https://url.in.th/HGpJf
--------------
สอบถามเพิ่มเติม
หน่วยรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร.0 3289 3002
 
                    
Read more...

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567

----------------------------------------------------

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถศึกษารายละเอียดจากกำหนดการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และเข้าไปสมัครได้ที่  https://reg.pbru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...

กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียม การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 3/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 3/2566

---------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยการสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

เว็บไซต์ลงทะเบียน http://reg.pbru.ac.th/register

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 (ประจำเดือนเมษายน 2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ  โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
ประจำปีการศึกษา 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567

 

-------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ลงวันที่ 9 ตุลาคม  2566 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกสิ้นเดือน และวันที่ 7 มิถุนายน  2567 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 ประจำเดือน เมษายน 2567 ตามเอกสารแนบ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวสามารถศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการรายงานตัวได้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ https://reg.pbru.ac.th

 

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีสำรอง เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567(คณะครุศาสตร์)

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีสำรอง เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567

------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบครูเพชรราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ได้ขึ้นบัญชีสำรองของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบครูเพชรราชภัฏ ไว้นั้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีสำรอง รอบครูเพชรราชภัฏ สำรองอันดับ 1 คือ นายณัฐภัทร กระต่ายทอง รหัสผู้สมัคร 670189113 เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์และชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ที่ https://reg.pbru.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยสามารถศึกษาวิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น เลือกเมนู “คู่มือการใช้งาน” เมื่อชำระเงินยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วสามารถติดตามกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ https://reg.pbru.ac.th ทั้งนี้หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2566

--------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2566 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน
https://reg.pbru.ac.th/register/home

 

Read more...

แนวทางการกำกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวทางการกำกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567

----------------------------

เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีความพร้อมในการฝึกประสบการณ์ในแหล่งฝึกประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม และด้านลักษณะบุคคล เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เหมาะสม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการกำกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2567

---------------------------------

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญํติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

----------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับการจัดสัมมนา “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” ในการนี้จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิชาพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready