Menu
RSS
A+ A A-

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
ที่มิได้ลงทะเบียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 สำหรับ...อาจารย์ผู้สอน

1.      1. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอน พิมพ์ใบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ทุกรายวิชา จากระบบบริการการศึกษา (http://reg.pbru.ac.th/register)

2.      2. ให้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาตามใบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ในแต่ละกลุ่มเรียน หากพบว่านักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อในเอกสารดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์กำกับติดตามให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนในรายวิชานั้น ๆ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 

3. สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2566 ให้มาติดต่อได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

 ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ดำเนินการลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

*** มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2566 โดยเด็ดขาด ***

 

สำหรับ...อาจารย์ที่ปรึกษา

1.      1. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษา พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นเรียนที่รับผิดชอบจากระบบบริการการศึกษา (http://reg.pbru.ac.th/register) ทุกชั้นเรียนที่รับผิดชอบ

2.      2. กรณีนักศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2566 ขอความอนุเคราะห์ติดตามให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 

3. ให้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของนักศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละชั้นเรียน หากพบว่านักศึกษาคนใดมีมิได้ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2566 และภาคการศึกษาก่อนหน้า ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามให้นักศึกษาเข้ามาดำเนินการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566  หากไม่มาติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนดทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ระยะเวลาศึกษา การพ้นสถานภาพ และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาฯ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้หากนักศึกษา ไม่มาดำเนินการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่กำหนด

*** มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยเด็ดขาด ***

 

สำหรับ...นักศึกษา

กรณีนักศึกษาที่ยังมิได้ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2566 หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ให้เร่งดำเนินการขอคืนสถานภาพและดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 

    กรณีนักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2566 หรือมีสถานภาพ ขาดการติดต่อ” ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 

หากไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา จะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ระยะเวลาศึกษา การพ้นสถานภาพ และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาฯ พ.ศ. 2566

 

หากนักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาแล้วไม่ปรากฏผลการศึกษาใน
ระบบบริการการศึกษา ให้ดำเนินการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อดำเนินการต่อไป

 

Read more...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Road Show

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Road Show

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต


หลักสูตร ศศ.บ. รป.บ. และ น.บ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Read more...

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่รักษาสภาพติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่รักษาสภาพติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566

 ---------------------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.4 ความว่า “นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา” ซึ่งบัดนี้ การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เสร็จสิ้น    ลงแล้ว และมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม จำนวน 8 ราย ซึ่งไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย  การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.4 รายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...

ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประเภท E-portfolio เรียนดี/ความสามารถพิเศษ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ครั้งที่ 2 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ประเภท E-portfolio เรียนดี/ความสามารถพิเศษ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

-------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และ วิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ได้กำหนดระยะเวลาการเปิดรับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครและชำระเงินค่าสมัครแล้ว เพื่อเป็นการขยายระยะเวลาการรับสมัครในรอบดังกล่าว จึงประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดิมเป็นกำหนดการใหม่ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดประกาศ

 

สนใจสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.asp

Read more...

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับ
บุคลากรประจำการ  ประจำปีการศึกษา 2567

--------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคนอกเวลาปกติ หลักสูตร 4 ปี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลากรประจำการ (เรียนวันเสาร์–อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

สนใจสมัครได้ที่ http://reg.pbru.ac.th คลิกที่นี่

Read more...

กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

--------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน
https://reg.pbru.ac.th/register/home

 

Read more...

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567  

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ได้กำหนดการสมัครออกเป็น 4 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 เด็กดีมีที่เรียน รอบที่ 2 PBRU DNA  รอบที่ 3 Road Show  รอบที่ 4 รับตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/ครูเพชรราชภัฏ  บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เด็กดีมีที่เรียน รอบที่ 2 PBRU DNA  เพื่อเป็นการปรับปรุงกำหนดการรับสมัครรอบที่  3 Road Show  รอบที่ 4 รับตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/ครูเพชรราชภัฏ จึงประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดิมเป็นกำหนดการใหม่ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2567

---------------------------------

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีกรศึกษา 2567 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงออกประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

การติดตามสภาพการเป็นนักศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรณีไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง การติดตามสภาพการเป็นนักศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรณีไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566   

 ---------------------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.4 ความว่า “นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา” ซึ่งบัดนี้ การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 8 ราย ซึ่งไม่ รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.4 ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การติดตามสภาพการเป็นนักศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรณีไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศทั้ง 8 ราย ติดต่อกลับมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามหมายเลขโทรศัพท์ 0-3270-8607ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 หากครบระยะเวลาตามกำหนด และนักศึกษายังไม่ได้ติดต่อกลับมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

-----------------------------

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถศึกษารายละเอียดจากกำหนดการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และเข้าไปสมัครได้ที่ https://eg.pbru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready