Menu
RSS
A+ A A-

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการฯ จึงได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ ได้แก่ 1) กลุ่มนิสิตนักศึกษาครูในโครงการที่กำลังศึกษาอยู่ 2) กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการที่สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู 3) กลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบันฝ่าผลิตที่เข้าร่วมโครงการ และ 4) กลุ่มผู้บริหาร/หน่วยงานสถานศึกษาผู้ใช้ครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ บุคคลตามกลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามดังกล่าวผ่านช่องทาง http://bit.ly/2SCSsUT และ http://bit.ly/2KfLiCg ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนิสิตนักศึกษาครูในโครงการฯ ได้ทาง www.mua.go.th/users/bpp/ ในห้วข้อข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะได้นำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ นายกิตติพันธ์ ลุประสงค์ หรือ นางสาวพรพรรณ  ขวัญกิจไมตรี เบอร์โทรศัพท์ 02-0395591-93

ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับ

Read more...

มาตรฐานการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

----------------------------

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการเพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครองนั้น  เพื่อให้มาตรฐานการให้บริการมีการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ จึงกำหนดมาตรฐานการให้บริการดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Read more...

ลงทะเบียน 1/2562 ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

--------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศกึษา การลงทะเบียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

Read more...

รายชื่อและห้องสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อและห้องสอบสำหรับนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2562

เพื่อเข้าสอบวัดระดับความรู้ก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (100 ข้อ), วิชาทักษะวิชาชีพครู (50 ข้อ) สำหรับนักศึกษาสายครู และ PBRU English Placement Test (100 ข้อ)  

ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าห้องสอบ

1.แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
3.อนุญาตให้นำเฉพาะปากกา ดินสอดำ 2B ขึ้นไป กบเหลาดินสอ และยางลบเข้าห้องสอบได้เท่านั้น
4.อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาเพื่อใช้ดูเวลาเท่านั้น นาฬิกาที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ คือ “นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ถ่ายรูปได้”
5.ห้ามเปิดหรือทำแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดแบบทดสอบได้ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคำอธิบายในแบบทดสอบอย่างละเอียด  รอบคอบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแบบทดสอบแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด
6.ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที  และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากมีเหตุจำเป็นระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งกรรมการคุมสอบทราบ โดยให้กรรมการคุมสอบพิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็นเป็นรายกรณี

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ ให้มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนก่อนถึงเวลาเข้าสอบ

รายชื่อและห้องสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ปีการศึกษา 2562

 

Read more...

ลงทะเบียน 1/2562 ภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

--------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
ประจำปีการศึกษา 2562

-------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นไปเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามเอกสารแนบ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และเข้าปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 ตามวัน และเวลาในกำหนดการแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

เลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบ ภาคนอกเวลา 3/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคนอกเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3/2561

--------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 - 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเข้ารับพระราชทางปริญญาบัตร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้น ซึ่งในันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอแจ้งกำหนดวันการเรียนกาสอนและการสอบแทน ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ลงทะเบียน 3/2561 ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2561

--------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2561 ดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

Read more...

เลื่อนกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

---------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 นั้น กำหนดการดังกล่าวตรงกับช่วงเวลาซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จึงเลื่อนวันรายงานตัว เป็น ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ดังรายละเอียดตามตารางในเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

----------------------------------------------

เพื่อให้การดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ กำหนด และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ยืม สอดรับกับกำหนดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตามวิธีการขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนด มหาวิทยาลัยจึงประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready