Menu
RSS
A+ A A-

หลักสูตรสาขาวิชาข้อมูลหลักสูตรรับรอง กคศ.สมอ.08

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ครุศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  
สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready