Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ
ตามโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ  ประจำปีการศึกษา 2566

--------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 บัดนี้กำหนดการรับสมัครจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขยายเวลารับสมัครออกไปตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

สนใจสมัครได้ที่ http://reg.pbru.ac.th คลิกที่นี่

กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

--------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งกำหนดการเปิด - ปิดภาคการศึกษา และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เข้าสู่เว็บไซต์ลงทะเบียน ที่นี่

กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

------------------------

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุมธตันติเวชกุล ได้กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีกรศึกษา 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การปรับตัว ส่งเสริมความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาสัย และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จึงกำหนดวันรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

--------------------------

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และกำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2566 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนดรายละเอียดการรับรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready