Menu
RSS
A+ A A-
รับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา (233)

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ
ตามโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ  ประจำปีการศึกษา 2566

--------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 บัดนี้กำหนดการรับสมัครจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขยายเวลารับสมัครออกไปตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

สนใจสมัครได้ที่ http://reg.pbru.ac.th คลิกที่นี่

Read more...

กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

------------------------

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุมธตันติเวชกุล ได้กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีกรศึกษา 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การปรับตัว ส่งเสริมความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาสัย และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จึงกำหนดวันรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

-------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 ในรอบโควตาพิเศษและโครงการต่าง ๆ รอบเรียนดีและความสามารถพิเศษ รอบสอบคัดเลือก รอบรับตรงอิสระ และรอบรับสมัครผ่านระบบ TCAS ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามคำสั่ง ที่ 1334/2564 จึงประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) ดังรายละเอียดและเอกสารแนบท้ายต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาครูเพชรราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาครูเพชรราชภัฏ
ประจำปีการศึกษา 2566

----------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 และได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น แต่ยังมีผู้สนใจแจ้งความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาครูเพชรราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th และศึกษารายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับ
บุคลากรประจำการ  ประจำปีการศึกษา 2566

--------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคนอกเวลาปกติ หลักสูตร 4 ปี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลากรประจำการ (เรียนวันเสาร์–อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

สนใจสมัครได้ที่ http://reg.pbru.ac.th คลิกที่นี่

Read more...

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบสอบคัดเลือก  ประจำปีการศึกษา 2566

-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 มีนาคม 2566 แล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการจัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก ดังรายชื่อในเอกสารแนบ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศดำเนินการยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://reg.pbru.ac.th ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่เว็บไซต์ข้างต้นที่เมนูคู่มือการใช้งาน หัวข้อที่ 2.4.3 ยืนยันสิทธิ์/รายงานตัว (หน้า 22-24) 

อนึ่ง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการรายงานตัวได้ที่ https://reg.pbru.ac.th ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เพื่อเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2566

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก เพิ่มเติม (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก เพิ่มเติม (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)   

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กำหนดมีการสอบคัดเลือกในอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

จึงประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทสอบคัดเลือก  ดังเอกสารแนบ 1 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบเข้าสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ อาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 12.00 น. สามารถตรวจสอบห้องสอบได้ที่เอกสารแนบ 1  และสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ คณะต้นสังกัดที่ผู้สมัคร สมัครเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดการสอบตามเอกสาร 2

 

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
รอบสอบคัดเลือก 

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 กำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ภายหลังมีผู้แจ้งความประสงค์ขอสมัครเพิ่มเติม เพื่อเป็นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบสอบคัดเลือก จึงขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มีนาคม 2566 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 9 มีนาคม 2566 สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2566

-------------------------------

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยการรับสมัครประเภทรับตรงอิสระ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครและกำหนดการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และเข้าไปสมัครได้ที่ http://reg.pbru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) 

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่  29 กันยายน พ.ศ.2565 กำหนดให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2566 ของผู้สมัครรอบสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 

จึงประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ 1 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ อาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 12.00 น. สามารถตรวจสอบห้องสอบได้ที่เอกสารแนบ 1  และสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ คณะต้นสังกัดที่ผู้สมัคร สมัครเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดการสอบตามเอกสาร 2

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready