Menu
A+ A A-

ลงทะเบียน 3/2559 ภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2559

Read more...

แนวปฏิบัติ การลงทะเบียนกรณีพิเศษ 2/2559

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ

Read more...

ลงทะเบียน 2/2559 ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

Read more...

ลงทะเบียน 2/59 ภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

Read more...

ลงทะเบียน 1/59 ภาคปกติ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

Read more...

ลงทะเบียน โครงการพัฒนาบุคลากรกองทัพไทย รุ่น 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา โครงการพัฒนาบุคลากรกองทัพไทย รุ่น 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Read more...

กำหนดการลงทะเบียน ภาคนอกเวลา 1/2559

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2559

Read more...

กำหนดการลงทะเบียน ภาคปกติ 3/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2558

Read more...

ใบยืนยันและสำรวจผู้สอน ปีการศึกษาที่ 1/2559 และ 2/2559

ใบยืนยันและสำรวจผู้สอน ปีการศึกษาที่ 1/2559 และ 2/2559

ปีการศึกษาที่ 1/2559  

ปีการศึกษาที่ 2/2559  

Read more...

เลื่อนวันสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136, 1141
โทรสาร 0-3249-3279