Menu
RSS
A+ A A-

หลักสูตรสาขาวิชาข้อมูลหลักสูตรรับรอง กคศ.

คณะวิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
บัญชีบัณฑิต บัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
บัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
นวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready